Honorary memberAbout honorary member

A person who has made a big contribution to JSAI and has been recommended in the JSAI congress.

List of honorary members

2013 Hidehiko Tanaka, Katsuhiko Shirai, Yoshiaki Shirai, Mitsuru Ishizuka
Kenichi Mori, Tamotsu Nomakuchi, Tatsuo Ishiguro, Ryohei Nakatsu
1997 Doshita Shuji
1993 Masamichi Shimura
1991 Saburo Tsuji
1990 Akio Fukumura,Hajime Enomoto,Setsuo Osuga